Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

05:24  |  20/07/2019

Pressupost municipal

EXERCICI ECONÒMIC DE 2016

 

RESUM

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import1

2

3

4


6

7


9

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONS CORRENTS

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES

PASSIUS FINANCERS1.843.508,72

2.090.272,18

46.005,95

128.319,60


421.300,00

1.000,00


294.578,34

 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

4.824.984,79

 

RESUM

ESTAT D ́INGRESSOS

 

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import


 

1

2

3

4

5

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS INDIRECTES

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS2.596.800,93

75.000,00

851.920,00

1.153.701,86

147.562,00

 

TOTAL PRESSUPOST D ́INGRESSOS

4.824.984,79

PRESSUPOST D ́INGRESSOS 2016

PER ECONÒMICOrgànica

Econòmica

Descripció

Previsions inicials

 

11200

11301

11500

11600

13000

29000

30200

30901

31101

31105

31106

31201

31207

31301

31302

32100

32200

32301

32500

32501

32600

32901

32902

32903

32904

33100

33200

33300

33500

33901

33902

3390

33904

33905

33906

34900

39120

39190

39191

39300

39900

39903

39904

42000

42001

42091

45000

45030

45061

45062

45086

45089

46102

46103

46131

46203

46501

46502

46503

46504

46508

47000

55002

55003

55100

55101

O.F.1: IBI - Impost Béns Immobles - Rústica

O.F.1: IBI - Impost Béns Immobles - Úrbana

O.F.3: IVTM - Impost vehicles Tracció Mecànica

O.F.4: Plusvàl. - Impost Increment Valor Terrenys N.U.

O.F. 2: IAE - Impost Activitats Econòmiques

O.F.5: ICIO - Impost Construc, Instal. i obres

O.F.28: Taxa Escombraries i R.S.U.

O.F. 26: Taxa serveis funeris

O.F.38: Taxa per Teleassistència

O.F.44: Taxa Tallers Benestar Social

O.F. 38: Taxa servei SAD

O.F.24: Taxa Llar d'Infants

O.F. 50: Taxa Música

O.F.25: Taxa Piscina

O.F.48: Taxa activitats Esportives

O.F.20: Taxa llicències Urbanístiques

O.F.20: Taxa Llicències 1a Utilització o Ocupació

O.F. 16: Taxa Plaques numeració al carrer

O.F.16: Taxa Expedició documents administratius

O.F.48: Taxa Casaments

O.F.32: Taxa retirada vehicles a la via pública

O.F.48: Taxa visites Coves

O.F.40: Taxa tinença d'animals domèstics

O.F.55: Taxa Interv. Integral en Activitats i Instal·lacions

Visites espais museístics i tallers

O.F. 10. Taxa per entrada de vehicles

O.F.7: Taxa aprof. Esp. Dom. Públic Local per Serv. d'Int

Taxa aprof. especial - telecomunicacions

O.F.11: Taxa Ocup. terrenys  taules i cadires i fin. luc

O.F. 9:Taxa Ocup.Terrenys amb merc. mat. construc.

O.F.18: Taxa per llicència d'Autotaxi

O.F.13: Taxa Instal·lac. venda, espec. i atrac. en dom.

O.F.14: Taxa Instal·lacions publicitat al domini públic.

O.F.45: Lloguers Instal·lacions Municipals

O.F. 48: Taxa Serveis Gene. - Per filmacions i foto. dif.

Preu Públic - venda de bosses compostables

O.F. 57: Multes de circulació

Altres multes i sancions

Sancions Ordenança residus

Interessos de demora

Imprevistos

Retorn del cànon recollida form.

Ingres gestió deixalleria: Gestió Residus

Participació en Tributs de l'Estat

Compensacions IAE

Subvenció Ministeri - MAGRAMA - proj Foment compo.

Participació en tributs de Comunitat Autònoma

GENERALITAT - Escola de Música

GENERALITAT - Jutjat de Pau

GENERALITAT - Servei Català de la Salut

GENERALITAT - Institut Català de les Dones

GENERALITAT - PUOSC

DIPUTACIÓ - Programes Educatius

DIPUTACIÓ - Eix 1 - Serveis Socials Atenció primària

DIPUTACIÓ - Programa complementari Llar d'Infants

Aportació Portes Obertes Aj. Bruc i Hostalets

CONSELL COMARCAL - Serveis Socials TS I ES

CONSELL COMARCAL - Emergències Socials

CONSELL COMARCAL - Serveis Socials SAD

CONSELL COMARCAL - Serveis Socials (Desplaça.)

CONSELL COMARCAL - Espais socio-educatius

Ingressos d'empreses Privades - Conveni Centre Poble

FGC

Explotació Bar Piscina

Concessió serveis d'aigues 2015

Gestió Servei d'aigua 2016

275,00

1.910.525,93

260.000,00

400.000,00

26.000,00

75.000,00

265.000,00

4.900,00

2.000,00

5.000,00

2.200,00

87.000,00

23.000,00

54.000,00

5.000,00

22.000,00

1.800,00

100,00

2.500,00

1.000,00

2.000,00

140.000,00

1.300,00

4.000,00

300,00

8.000,00

62.000,00

650,00

3.400,00

200,00

200,00

70.000,00

500,00

100,00

1.000,00

8.600,00

15.000,00

10.000,00

1.000,00

18.000,00

5.000,00

24.170,00

1.000,00

681.000,00

19.000,00

2.553,25

129.000,00

4.000,00

2.500,00

7.000,00

600,00

43.422,93

6.000,00

15.200,00

21.360,00

2.312,00

36.053,68

3.000,00

20.000,00

700,00

10.000,00

150.000,00

1.202,00

6.360,00

70.000,00

70.000,00

   

Total general

4.824.984,79