Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

04:30  |  15/12/2018

Serveis

Electe responsable
 • Josep Estradé i Calmet
 • Càrrec::

  Primer tinent d'alcalde. Regidor d'Acció Territorial, Mobilitat i Espais Naturals


Objectius de l'Àrea de Serveis.

 • Remunicipalització del servei d’aigua, a través d’un consorci supramunicipal.
 • Renovació de la xarxa d’aigua potable i millora del clavegueram, tant pel que fa a capacitat com a la seva extensió a zones deficitàries.
 • Ampliació del cementiri.
 • Millora del servei de neteja de la via pública revisant el sistema de gestió
 • Estudiar la portada de gas natural.
 • Millora de la cobertura d’internet.
 • Gestions per a la instal•lació de fibra òptica als carrers del municipi.
 • Millora de l’enllumenat públic i la seva eficiència energètica

 

L’AJUNTAMENT REPRÈN LA GESTIÓ DIRECTA DE L’AIGUA POTABLE.

 

El Ple de l’Ajuntament del 1 de febrer de 2016 ha aprovat la remunicipalització del Servei d’aigua potable. D’aquesta manera es dóna per finalitzat el contracte que durant 22 anys s’ha mantingut amb Sorea i es reprèn la gestió directa de la xarxa.

 

Per què la gestió directa?

L'accés a una aigua potable, sanejada i a un preu assequible és un Dret reconegut per l’ONU que mai s’hauria de deixar en mans d’empreses privades. El model privat o mixta implica un encariment del servei per a la ciutadania per conceptes que res tenen a veure amb l’aigua, com ho són els dividends dels accionistes dels concessionaris i els costos encoberts derivats de subcontractacions. Per altre banda, les inversions que efectuen les empreses obliguen a concessions de no menys de 20 anys, transcorreguts el quals et trobes, com va passar a Collbató l’any 2009, que encara deus un munt de diners i has de prorrogar la concessió o indemnitzar l’empresa. Per altre banda, hi ha poc interès en fomentar el consum responsable o en millorar la xarxa o en explotar els recursos propis, ja que la seva retribució es basa sovint en els metres cúbics facturats i per tant, quants més millor. Cal dir també que la gestió privada ha estat un obstacle per implantar mesures d’estalvi per als veïns de Collbató o, aquestes mesures han implicat un augment en la retribució del concessionari

 

Què ens hem trobat? 

 • Manca d’explotació de pous existents
 • Enorme increment de compra d’aigua a ATLL a un cost que és un 52% superior al del bombeig de l’aigua de pous i que representa el 67% dels costos totals.
 • Estat molt deficient de l’estat de la xarxa amb un 55% de fuites.
 • Necessitat d’actuacions imminents en la xarxa que comporten inversions en la mateixa i en infraestructures (uns 2 milions d’euros)
 • Els marges de tarifa no han revertit a la xarxa.

 

En aquest gràfic veiem com del 2006 al 2015 el pous han anat disminuint la seva aportació a la xarxa des del 50% del 2006 al poc més de 10% del 2015 mentre la compra d’aigua a ATLL, més costosa que l’extracció de pous, ha anat incrementant-se inversament. Així, tot i que s’ha experimentat una notable disminució dels consums domèstics d’aigua en aquest període de 10 anys (425.000 m3 el 2006 a 275.000 m3 el 2015) els costos s’han incrementat en els darrers 5 anys, tant per l’abandonament dels recursos propis com per la manca d’inversions i el deteriorament de la xarxa. El segon gràfic ens mostra l’evolució de les fuites d’aigua en els darrers 10 anys (d’un 40% a l’actual 56%) 

 

Com ho fem? 

A partir d’ara, Collbató entrarà a formar part del Consorci Públic per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en la gestió de l’abastament d’aigua. Pertànyer a CONGIAC ens permet la utilització de les entitats de capital integrament públic que té creades per a la prestació d’aquest servei, en el nostre cas, amb la Societat de capital integrament públic GIACSA (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya).

 

Objectius:

 • Sostenibilitat: Garantir que es prenguin en cada moment les decisions oportunes que assegurin la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua
 • Econòmica i Social: Repercutint només els costos reals de la prestació dels serveis als usuaris; i aplicant tarifes que es fonamenten en els principis de capacitat econòmica, equitat, eficiència, senzillesa i transparència.
 • Estructural: Realitzant progressivament les inversions necessàries per a què l’aigua arribi als usuaris en les millors condicions i minimitzin les pèrdues en les xarxes de subministrament fins a un nivell màxim del 20% i es recuperin els recursos hídrics propis fins arribar a no menys del 50% del total subministrat a la xarxa.
 • Finalista: Es garanteix que tots els ingressos que s’obtinguin a través de les tarifes d’abastament es destinin a sufragar les inversions en la xarxa i els costos dels mateixos serveis.
 • Participativa: El seguiment de la gestió en tot allò que comporta, serà realitzat en plena participació ciutadana a través del Consell Municipal de Medi Ambient

 

Resultat:

Amb aquestes actuacions combinades, gestió directa, millora de la xarxa i utilització de l’aigua de pous es preveu un escenari en el que la reducció de costos portarà a la reducció de tarifa i a disposar d’un marge suficient per abordar les inversions, amortitzacions i bonificacions ecològica i social de la tarifa. S’estima que en aquest període de 20 anys es pugui reduir progressivament la tarifa fins arribar al 12%, s’augmenti fins un 50 a 70% el total d’aigua subministrat pels pous i s’augmenti fins un 75-80% el rendiment de la xarxa. 

Si haguéssim optat per una nova concessió a una empresa privada les dades que se’ns van facilitar haurien implicat un increment de tarifes en el mateix període de 20 d’anys del 23%, tant per causa dels beneficis industrials com pels interessos dels crèdits aportats pel concessionari a un tipus molt superior al què es pot assolir des de l’Administració Local. D’aquesta manera cal concloure que, a nivell dels usuaris del servei, l’estalvi és de l’odre del 35% si s’opta per la gestió pública front la privada.

 

MESURES A L’ESTALVI ENERGÈTIC: LA TECNOLOGIA LED APLICADA A L’ENLLUMENAT PÚBLIC.

 

Recentment s’han instal•lat en període de proves diverses lluminàries LED al Carrer Bonavista i tram final del carrer Amadeu Vives. Durant el mes de març/abril s’instal•laran també, ja amb caràcter definitiu, al Passeig de la Fumada entre la parada del bus i Llonganies, una zona especialment fosca amb força transit de vianants, a l’Avda de Montserrat entre Sentiu i Pierola, zona que actualment no disposa de cap punt de llum, i a diversos punts de la zona industrial. Està tanmateix previst fer el canvi integral de tot l’enllumenat del barri de les illes amb aquesta tecnologia LED.

 

Per què làmpades LED?

Les avantatges de les làmpades LED respecte a les convencionals són:

 

 • En la factura energètica:

Reducció del consum energètic, entre un 50% i un 70%

Aquesta reducció permet reduir les potències contractades i per tant estalviar també en termes fixes de la factura, ja que permet acollir-se a la tarifa d'últim recurs (TUR).

No produeixen energia reactiva i, per tant, no penalitzen a la factura.

Menys pèrdues de rendiment energètic que en els equips convencionals.

 

 • En l'efectivitat o eficiència:

La llum es dirigeix allà on es necessita i s'evita l'efecte de bany de façanes i pertorbacions als veïns.

Uniformitats d’il•luminació són molt elevades.

La llum és blanca o lleugerament grogenca i es poden distingir millor els colors, habitualment amb un índex de reproducció cromàtica Ra>90.

Grau comfortable i suficient d’il•luminació.

 

 • Pel que fa al manteniment:

La seva vida s'estima entre 3 i 4 vegades superior a la d'altres sistemes i, per tant, no necessita un manteniment amb tanta freqüència com amb els altres tipus de llumenera, estalviant costos.

 

 • Quant a la tecnologia utilitzada:

El flux de les llumeneres és totalment regulable de 0% al 100% i s'integren perfectament amb dispositius d'estalvi actuals com els de flux, sistemes punt a punt de telegestió, detecció de presència, etc.

 

 • En el medi ambient:

No contenen tungstè com les bombetes convencionals, ni mercuri com la il•luminació fluorescent, són reciclables i compleixen amb la normativa europea de substàncies contaminants RoHS.

A diferència d'una bombeta estàndard, la tecnologia LED no malgasta energia quan genera calor

No emeten flux cap a l'hemisferi superior.Data de modificació: 28/03/2018 12:28:04