Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

11:41  |  06/07/2020

Informació respecte dels tributs, taxes i preus públics a Collbató

 • Informació respecte dels tributs, taxes i preus públics a Collbató

  Informació respecte dels tributs, taxes i preus públics a Collbató

25/3/2020

En aquesta nota informativa incorporem les mesures adoptades per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i les que ha pres l’Ajuntament de Collbató davant la situació generada pel coronavirus COVID-19.

Mesures adoptades per l’OGT (Organisme de Gestió Tributària - Diputació de Barcelona)

 • Terminis de pagament en curs fins a la declaració de l’estat d’alarma (18 de març de 2020) es prorroguen fins al 30 d’abril de 2020.
 • Terminis de pagament que s’havien d’iniciar amb posterioritat a la declaració d’estat d’alarma, es prorroguen fins al 20 de maig de 2020.
 • Pagament de taxes i preus públics: S’està tramitant la seva pròrroga del pagament en voluntària, sens perjudici del que estableixi l’ens local, fins al 20 de maig o el 2 de juny (a determinar en funció de la data de la finalització del pagament en voluntària).
 • Pagament de IVTM (impost de vehicles): S’està tramitant la seva pròrroga del pagament en voluntària, sens perjudici del que estableixi l’ens local, fins al 2 de juny de 2020.
 • La via executiva no està suspesa però tampoc s’estan dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament, etc.
 • Respecte dels ajornaments o fraccionaments s’estableix el següent:
  • Els concedits abans del 18 de març de 2020 i que vencien entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020
  • Els concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà  el 20 de maig de 2020.
 • Respecte de les multes de trànsit, no s’està realitzant cap actuació.
 • Pagament de l’IBI: Se satisfarà en els terminis previstos, sense perjudici que l’ens local vulgui modificar el calendari de pagament.
 • Pagament de bestretes ordinàries i ingrés i liquidació dels imports recaptats: no s’alteren i s’efectuaran amb la mateixa periodicitat.

 

Mesures adoptades per l’Ajuntament de Collbató

 • Respecte a les taxes i preus públics que gestiona directament l'Ajuntament (taxa de llar d’infants, parades del mercat, cursos i tallers, activitats esportives gent gran, etc.):
  • Aquests no es liquidaran durant el període en el qual no es presti el servei com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.
  • L’Ajuntament procedirà a la compensació, si fos possible en posteriors rebuts, d’aquells serveis que totalment o parcialment no s'han pogut prestar durant l'estat d'alarma.
 • Respecte de les activitats econòmiques  que s’han vist en l’obligació de suspendre temporalment la seva prestació, l’Ajuntament està estudiant la fórmula per l’atorgament d’ajudes al seu pagament o bé reduccions en els impostos que es meritin durant aquest període.

Totes aquestes mesures són preses sens perjudici de l’evolució de la situació epidemiològica en la qual ens trobem i d’aquelles normes que es puguin dictar per Administracions jeràrquicament superiors en els dies vinents.Data de modificació: 26/03/2020 20:08:16